ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΗΣ, ΨΙΛΗΣ ΑΜΜΟΥ, ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ (Ν. ΣΑΜΟΥ) ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ»

 Το σχέδιο Π.Δ. περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία της βιοποικιλότητας,
  ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση ή η αποκατάσταση σε ικανοποιητικό βαθμό
  διατήρησης των τύπων οικοτόπων, των ειδών και ενδιαιτημάτων τους που
  απαντώνται στην περιοχή.

  Για την περιοχή έχει εκπονηθεί και εγκριθεί με την υπ. αρ. οικ.
  110407/716/06.03.2009 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ
  «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Αλυκής, Ψιλής Άμμου νήσου Σάμου». Το
  προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ αυτής, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά από αξιολόγηση
  των απόψεων –γνωμοδοτήσεων αρμόδιων υπηρεσιών Υπουργείων, Περιφέρειας Β.
  Αιγαίου(νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), καθώς και Νομαρχιακής
  Αυτοδιοίκησης Σάμου (νυν Περιφέρεια Αιγαίου), προωθείται για ηλεκτρονική
  διαβούλευση σύμφωνα με το νόμο 3937/2011,αρ.6, παρ.7, για διάστημα ενός
  μηνός.

  Για τη λήψη των μέτρων προστασίας και διαχείρισης, λήφθηκαν υπόψη και
  συνεκτιμήθηκαν:
    1. η αναφορά και αποτύπωση των τύπων οικοτόπων και ειδών της περιοχής ,
      στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη(Ε.Π.Μ.) «Αλυκής, Ψιλής
      Άμμου νήσου Σάμου», καθώς και το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων για τον
      Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (Τ.Κ.Σ.) με κωδικό GR 4120001 που καλύπτει όλη
      την περιοχή «Προστασίας της Φύσης» και των «Προστατευόμενων Φυσικών
      Σχηματισμών»,
    2. οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και τοπικές ιδιομορφίες της
      περιοχής, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στην εγκεκριμένη Ειδική
      Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) «Αλυκής, Ψιλής Άμμου νήσου Σάμου»,
    3. το θεσμοθετημένο Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.), το οποίο καλύπτει όλη
      την περιοχή «Προστασίας της Φύσης» και σχεδόν όλη των «Προστατευόμενων
      Φυσικών Σχηματισμών»,
    4. οι κατευθύνσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για την
      περιοχή, που διατυπώνονται μέσα από τα εγκεκριμένα Ειδικά Πλαίσια
      Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και του Περιφερειακού
      Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Β.
      Αιγαίου,
    5. οι απόψεις των αρμόδιων υπηρεσιών Υπουργείων, Περιφέρειας Β. Αιγαίου,
      καθώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου και
    6. οι προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας.

   Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ:
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 11η  Μαΐου 2012.