ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Ταξιδιωτικό γραφείο " Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ"

Με μεγάλη ανακούφιση πληροφορηθήκαμε και φέτος για την πολυπόθητη έναρξη της αναθεώρησης των μαγικών διαβατηρίων!

Φυσικά και κάνω λόγο για τα βιβλιάρια θήρας. Ένα βιβλιάριο το οποίο μας εξασφαλίζει ταξίδια μαγικά κι ονειρεμένα σε μέρη που...έχουμε ξαναπάει. Αν μας αφήσουν, δε, οι επιτήδειοι, θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε κάθε χρόνο με αμείωτο ενδιαφέρον.

Η ανακοίνωση στην επίσημη σελίδα του συλλόγου στο διαδίκτυο, μας γνωστοποιεί το τιμολόγιο το οποίο είναι ίδιο με αυτό της περασμένης χρονιάς, μειωμένο για εμάς τους συριανούς κατά 10€ λόγω της μη επιβολής της έκτακτης εισφοράς υπέρ του συλλόγου.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΟΠΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 103,27€

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΑΔΕΙΑ 123,27€

ΓΕΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 153,27€

Το ωράριο λειτουργίας του συλλόγου θα είναι το παρακάτω.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 09:00 πμ - 13:00 μμ 17:30μμ - 20:30μμ

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
επισυνάπτεται στην υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 απόφαση
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012 – 2013»

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1.* Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 − 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό
2. ** Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4) κατά ομάδα.
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Είκοσι πέντε (25) (Συνολικά από όλα

τα είδη)
7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 – 28/2 Όλες Δέκα (10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4)
17. *** Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4)
18. Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 – 31/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)
ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 –10/2 Όλες Δώδεκα (12) [Συνολικά από όλα τα είδη]
2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 Όλες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 – 31/1 Όλες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 Όλες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 10/2 Όλες
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 10/2 Όλες
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 Όλες
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 10/2 Όλες
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 Όλες
10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 – 31/1 Όλες
11 Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9 – 10/2 Όλες
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)
14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)
1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18−12−1985 καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 5
*** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 7


ΚΑΛΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.