ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΙ ΝΤΟΥΜΠΛΕΔΕΣ

«ὑγίειάν τε γὰρ τοῖς σώμασι παρασκευάζει καὶ ὁρᾶν καὶ ἀκούειν μᾶλλον, γηράσκειν δὲ ἧττον»

"Η ασχολία με το κυνήγι φέρνει υγεία στο σώμα, οξύνει την όραση και την ακοή και επιβραδύνει τα γηρατειά"

Από το μεγαλειώδες έργο του ιστορικού Ξενοφώντα 430π.χ. - 354π.χ. "Κυνηγετικός" τον 5ο π.χ. αιώνα

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Είδηση από τον Ωρίωνα.

Ω Ρ Ι Ω Ν - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ
Κρήτης 2, 15127, Μελίσσια-Αθήνα
www.orion.net.gr orion@orion.net.gr
Αθήνα, 19/5/2011
Προς:
- Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ.Κ.Σκανδαλίδη

Κοινοποίηση:
- Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ.Γ.Παπανδρέου
- Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
- Υπουργό ΠΕΚΑ, κ.Τ.Μπιρμπίλη
- ΤΕΕ, ΣΕΓΜ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΕΔΔΥ, ΠΕΔΕΕ, ΠΟΔΥ
- Μέσα μαζικής ενημέρωσης
- Κυνηγετικές κλπ οργανώσεις
- Κυνηγ.περιοδικά και ιστοσελίδες
- Επαγγελματίες του κυνηγ.χώρου
- Μέλη και φίλοι του Ωρίωνα

Θέμα: Αδιαφανής ανάθεση μελέτης του ΥΠΑΑΤ στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, παρά τις πολλές και δαπανηρές περιβαλλοντικές μελέτες που εκπονούνται συστηματικά στην Ελλάδα, το φυσικό περιβάλλον της χώρας στερείται ουσιαστικής προστασίας και διαχείρισης. Με βάση αυτή τη δυσάρεστη διαπίστωση, τα μέλη του Ωρίωνα, που έχει σαν πρώτο καταστατικό σκοπό την προστασία της Ελληνικής φύσης, αποφασίσαμε να εκφράσουμε γραπτώς την απογοήτευσή μας για την αδιαφανή ανάθεση μελέτης περί βιοποικιλότητας, ύψους 150.000 ευρώ, στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
Στην Ελλάδα, ακόμη και για να την έγκριση χωροθέτησης ενός στάβλου, απαιτείται η σύνταξη και κατάθεση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών μελετών. Τις μελέτες αυτές, συντάσσουν και υπογράφουν συγκεκριμένες κατηγορίες επιστημόνων, για τους οποίους η Πολιτεία έχει θεσμοθετήσει και χορηγεί τα σχετικά μελετητικά πτυχία, τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο. Οι κάτοχοι των παραπάνω μελετητικών πτυχίων, αναλαμβάνουν την σύνταξη των περιβαλλοντικών μελετών από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών σε Δημόσιους Φορείς και ΟΤΑ.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, παρακάμπτοντας τα όσα προαναφέρθηκαν για λόγους που αγνοούμε, προχώρησε πρόσφατα στην προκήρυξη μελέτης για την «Εκτίμηση και παρακολούθηση του περιβαλλοντικού δείκτη 'βιοποικιλότητα'» προϋπολογισμού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), μέσω της «Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης» του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με τη διαδικασία του ΠΔ 4/2002, αγνοώντας τους επίσημους μελετητές της χώρας. Το γεγονός αυτό εγείρει εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητά του, μιας και η συγκεκριμένη διαδικασία της Τεχνικής Βοήθειας, δεν αφορά την εκπόνηση μελετών του Δημοσίου, αλλά κυρίως την υποστήριξη και υποβοήθηση των υπηρεσιών στην παρακολούθηση και έλεγχο των διαφόρων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων των ΚΠΣ, του Ταμείου Συνοχής, ΕΣΠΑ κλπ.
Όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς, δεν έχει γίνει καμία επίσημη προκήρυξη της μελέτης ή της ανάθεσης αυτής με πλήρη και ανοιχτή δημοσιότητα στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ όπου δημοσιεύονται υποχρεωτικά οι προκηρύξεις όλων των μελετών (ανεξαρτήτως κατηγορίας) από φορείς του Δημοσίου και των ΟΤΑ, αλλά αντίθετα επιλέχθηκε μια συνοπτική διαδικασία προκήρυξης - δημοσιότητας - ανάθεσης της μελέτης με ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό ενδιαφερόμενων.Θα περίμενε κανείς πως στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία, μία μελέτη αυτού του προϋπολογισμού (150.000€) δε θα περνούσε απαρατήρητη και πως θα υπήρχε σχετικά αυξημένη έως μαζική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους επαγγελματίες μελετητές του κλάδου. Αυτό όμως δε συνέβη μιας και η κατάθεση μόλις τριών προσφορών σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «μαζική συμμετοχή».
Η μελέτη ανατέθηκε τελικά στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) η οποία κατέθεσε προσφορά με ποσοστό έκπτωσης της τάξης του 1,5%. Το ποσοστό αυτό απέχει μακράν από τα ποσοστά έκπτωσης (20%) που συνήθως επικρατούν σε αντίστοιχες προκηρύξεις μελετών άλλων φορέων του Δημοσίου. Το γεγονός αυτό εγείρει έντονα ερωτηματικά για το αν τελικά με την μέθοδο που ακολουθήθηκε επιτεύχθηκε η ανάθεση της μελέτης με την καλύτερη οικονομικά συμφέρουσα προσφορά.Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το παραπάνω γεγονός δεν έχει καμιά σχέση με τη συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΟΕ (ΦΕΚ: 2456/Β/2008 και 651/Β/2010) στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 - Αλέξανδρος Μπαλτατζής», από το οποίο χρηματοδοτείται η συγκεκριμένη μελέτη.
Όπως προκύπτει από τα επισυναπτόμενα έγγραφα, η τελευταία από τις τρεις προσφορές που κατατέθηκαν συνολικά, έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα. Επιπλέον, υπογράφεται από ενεργό στέλεχος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας που είναι και επίσημος εκπρόσωπός της στη Βόρεια Ελλάδα και συγχρόνως διορισμένο με υπουργικές αποφάσεις στα ΔΣ διαφόρων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, ως εκπρόσωπος πάντα της ΕΟΕ. Η συγκεκριμένη προκήρυξη αναφέρει ρητά πως «απαγορεύεται επί ποινή απόρριψης των εν λόγω προσφορών η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μία προσφορές». Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία που ανέλαβε τη μελέτη τελικά, συμμετείχε εμμέσως και με δεύτερη προσφορά, μέσω του επίσημου συνεργάτη - εκπροσώπου της στην Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που σημαίνει πως θα έπρεπε να απορριφθούν και οι δύο προσφορές.
Μετά από τα παραπάνω, θεωρούμε λεπτομέρεια το γεγονός πως το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν έχει αναρτηθεί στη "Διαύγεια". Πέρα από τα διαδικαστικά θέματα της επιλογής ενός νομότυπου μεν, αλλά ηθικά διαβλητού τρόπου προκήρυξης και ανάθεσης μιας μελέτης, καθόσον δεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής όλων των δικαιούμενων μελετητών της χώρας, το ουσιαστικό πρόβλημα είναι η ανάθεση μελετών του Δημοσίου σε μια Εταιρεία (ΜΚΟ) η οποία δεν διαθέτει το απαραίτητο Μελετητικό Πτυχίο.Είναι τουλάχιστον προκλητικό, ένας φορέας χωρίς πιστοποιημένη επιστημονική επάρκεια, που συμμετέχει λόγω του ονόματός του σε Κυβερνητικές θέσεις και επιτροπές διαχείρισης των Υπουργείων, παρόλο που αυτοαποκαλείται «Μη Κυβερνητικός», να ανταγωνίζεται τους ελεύθερους επαγγελματίες στην εκπόνηση μελετών του Δημοσίου υπό τις παραπάνω συνθήκες.Και τούτο διότι, ενώ τα σχετικά με το αντικείμενο γραφεία μελετών, διαθέτουν ένα ενιαίο εταιρικό πτυχίο που περιλαμβάνει τα ατομικά πτυχία των επιστημόνων εταίρων τους ή των μόνιμων συνεργατών τους, φαίνεται ότι η συγκεκριμένη ΜΚΟ λειτουργεί κατά πως βολεύει τα στελέχη της, άλλωστε χρησιμοποιώντας τα ατομικά μελετητικά τους πτυχία και άλλες φορές μόνο τον τίτλο της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ανάλογα με το πως διαμορφώνονται οι σχετικές προκηρύξεις.
Κύριε Υπουργέ,
Στις δύσκολες συγκυρίες που περνάει η χώρα μας, στις οποίες ο ιδιωτικός τομέας δεινοπαθεί και αγωνιά για την επιβίωση του, όταν περικόπτονται και δεν αποδίδονται δεδουλευμένα στους μελετητές της χώρας, θεωρούμε πρόκληση να ανατίθεται, και ιδίως με τον τρόπο που έγινε, μια μελέτη εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150,000€) στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Η συγκεκριμένη οργάνωση ενώ θεωρείται Μη Κυβερνητική, αν και δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ οικονομικό και επιστημονικό απολογισμό (γεγονός που θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της), όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κανείς, συμμετέχει σε νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες των Υπουργείων, σε επιτροπές παρακολούθησης, και συγχρόνως αναλαμβάνει Μελέτες που χρηματοδοτούνται από τα ίδια τα Υπουργεία.
Εκτιμούμε πως τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δε μπορεί να χαρακτηριστούν «διαφάνεια» και «ισότιμη συμμετοχή», σε ότι έχει να κάνει με τις διαδικασίες που ακολούθησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης.
Κύριε Υπουργέ,

Ζητούμε να επιληφθείτε προσωπικά του θέματος, εξασφαλίζοντας πως τουλάχιστον ανάλογα φαινόμενα δεν πρόκειται να επαναληφθούν στο μέλλον, και να διασφαλίσετε ότι στο Υπουργείο σας θα επικρατήσει επιτέλους η «ισότιμη συμμετοχή» όλων των δικαιούμενων μελετητών της χώρας σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, αλλά και η «διαφάνεια», με πλήρη δημοσιότητα στις διαδικασίες εκπόνησης των μελετών, από την προκήρυξη μέχρι την οριστική παραλαβή και αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων τους.

Και το ουσιαστικότερο όλων, πρέπει επιτέλους να μπει κάποιος φραγμός στη βιομηχανία παραγωγής περιβαλλοντικών μελετών που ανθεί στη χώρα μας, η οποία καταδυναστεύει κάθε μορφή ανάπτυξης, αποσπώντας και κατασπαταλώντας εν μέσω γενικευμένης κρίσης, πολύτιμους οικονομικούς πόρους. Πόροι που θα έπρεπε να διοχετεύονται προς την ουσιαστική παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα και όχι προς ανεξέλεγκτες «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» για να παράγουν... αέρα, κατά τη γνωστή φράση του ίδιου του Πρωθυπουργού.


Για τον Ωρίωνα,
Με σεβασμό,O Πρόεδρος


Δημήτρης Χριστοδουλάκης
Ω Ρ Ι Ω Ν  - Το ΔΙΚΤΥΟ των ΚΥΝΗΓΩΝ Ο Γ.Γραμματέας


Νίκος Παπαϊωάννου

Κυνηγετικά πορτρέτα.

Γιώργος Σαρτζετάκης:  Όταν ένας κυνηγός βλέπει «πράσινα», ή, όταν ένας οικολόγος κυνηγά!


Η οικολογία είναι της μόδας από κάποιους και παρεξηγημένη από κάποιους άλλους. Είναι όμως ταυτόσημη έννοια με το κυνήγι για εκείνους, που θέλουν να βιώνουν την φύση, να γεύονται τους καρπούς της και να προσπαθούν να την διαχειριστούν αειφόρα και όχι να την κλείσουν σε μπουκαλάκι με οξυζενέ!

Του Νίκου Βασάλου http://kalaikouda.blogspot.com

Είσαι γέννημα θρέμμα Συριανός. Κατάγεσαι από παραδοσιακή κυνηγετική οικογένεια. Ο προπάππους, ο παππούς και ο πατέρας σου έχρησαν μέλη του Δ.Σ. του κυνηγετικού συλλόγου Σύρου. Κυνηγός και εσύ κατά το παρελθόν. Τι έγινε και τα τελευταία χρόνια στράφηκες στην οικολογία και μάλιστα τόσο ενεργά, και τώρα είσαι πρόεδρος μιας οικολογικής οργάνωσης τοπικής εμβέλειας;

Όλα ξεκίνησαν όταν κάποια στιγμή, όντας κυνηγός, έστειλα οικονομική ενίσχυση σε μια μεγάλη οικολογική οργάνωση. Μέσα από εκεί γνώρισα όλο το δίκτυο των γνωστών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και της προστασίας των ζώων. Έβλεπα και βλέπω δυστυχώς ακόμα και σήμερα, ότι η δόμηση στο νησί μας δεν είχε καμία οικιστική μελέτη και ότι τα λάθη και οι παραλήψεις ήταν και είναι κραυγαλέα και καθημερινά φαινόμενα από την μια, από την άλλη τα κυνηγοτόπια να χάνονται και τα τουφέκια να μένουν σταθερά πολλά, με αποτέλεσμα σε κάποια μέρη να σηκώνεις το όπλο για να ρίξεις και να βλέπεις μόνο κεφάλια συναδέλφων! Ενός κακού μύρια έπονται και η απρεπής συμπεριφορά στο βουνό από κάποιους προς συναδέλφους, ήταν ανατρεπτικός παράγοντας για κάποιον που θέλει απλά να απολαύσει την χαρά της κάρπωσης και την επαφή με την φύση. Αποτραβήχτηκα από το κυνήγι το 1996 όταν, κατά λάθος, τουφέκισα έναν συνάδελφο, ευτυχώς χωρίς δυσάρεστες συνέπειες. Κάποια στιγμή αργότερα με φίλους, ιδρύσαμε την οργάνωση ΓΑΙΑ, η οποία έχει αναστείλει αρκετές παρεμβάσεις στο νησί, οι οποίες θα αλλοίωναν τον νησιώτικο χαρακτήρα του.

Το κυνήγι για εσένα πια δεν σημαίνει τίποτα; Έχεις περάσει στην αντίπερα όχθη; Με λίγα λόγια, είσαι ένας από τους πολέμιούς του;

Το κυνήγι όποιος το γνωρίσει και το ζήσει, δεν το ξεχνά με τίποτα! Δεν ξεχνάς όλα αυτά που έζησες χάρη σ’ αυτό, δεν μπορείς να τα σβήσεις από την μνήμη σου. Δεν σου κρύβω ότι μπορεί να έχω κάποια χρόνια να ανανεώσω την άδεια θήρας μου, αλλά κάθε χρόνο είμαι ένα βήμα πριν το κάνω. Οι λόγοι που δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι άλλοι. Δεν είμαι πολέμιος, ούτε το κατατάσσω στις αιτίες που η περίφημη βιοποικιλότητα του ΥΠΕΚΑ δεν βρίσκεται στα στάδια που θα ήθελαν κάποιοι. Απλά πιστεύω ότι ο σωστός κυνηγός μπορεί, πρέπει και επιβάλλεται να είναι οικολόγος. Αν θέλεις είμαι κάπου στην μέση, με κάποια μικρά παραστρατήματα αριστερά και δεξιά κατά περίπτωση. Κατακρίνω όλες τις μορφές λαθροθηρίας, όπως και όλους εκείνους που τους αρκεί να βλέπουν την φύση από μακριά, χωρίς να πατούν το χώμα μην τύχει και λερωθούν, ή να γευτούν αυτά που μας προσφέρει η φύση, ακόμα και αν για να το πετύχεις αυτό χρειάζεται να κρατάς ένα όπλο, ή μια πετονιά.

Όλο αυτό το διάστημα μέσα από την δράση της ΓΑΙΑ, έχεις βρεθεί σε δύσκολη θέση; Εννοώ, έχεις έρθει αντιμέτωπος με κάποιους;

Φυσικά! Κάποια στιγμή επαγγελματίας του χώρου της οικοδομής, μου έστηνε καρτέρι στον δρόμο και απειλούσε για την σωματική μου ακεραιότητα. Σε άλλο χρόνο και μετά από νόμιμες διαδικασίες και παρεμβάσεις σε αρμόδιους φορείς κα υπηρεσίες, σταμάτησε η ανέγερση ενός ολόκληρου νέου οικισμού (!) στο νησί, σε μέρος που δεν είχε πατήσει πόδι πέρα από αυτό των κυνηγών. Τότε επικοινώνησε μαζί μου διευθυντής ένθετου οικολογικού περιοδικού μεγάλης εφημερίδας, διότι κάποιοι συνάδελφοι του δημοσιογράφοι είχαν αγοράσει οικόπεδο στην περιοχή και αξίωσε να σταματήσω κάθε κινητοποίηση για ευνόητους λόγους. Φυσικά αυτό δεν έγινε και τα βράχια του νησιού μας στο σημείο εκείνο, είναι ακόμα σχεδόν ανέπαφα. Έντονο φραστικό επεισόδιο είχα με κάποιους λάτρεις της άρας, αλλά οι απόψεις μου, δυστυχώς γι’ αυτούς, δεν αλλάζουν με ύβρεις και απειλές. Με τους παλιούς μου συνάδελφους κυνηγούς δεν έχουμε έρθει σε ακραία σημεία, πέρα από κάποια δημοσιεύματα εκατέρωθεν σε τοπικό επίπεδο, τα οποία ξεχάστηκαν με κατ’ ιδίαν συζητήσεις.


Οι επιχορηγήσεις καλά κρατούν σε πολλές ΜΚΟ. Η ΓΑΙΑ έτυχε κάποιας; Και αν ναι, τι έγιναν τα χρήματα;

Βασικά στελέχη κάποιας μεγάλης φιλοζωικής οργάνωσης έχουν ταχθεί κατά αυτής της τακτικής και η άποψή τους με βρίσκει σύμφωνο. Βέβαια στην αρχή της δράσης της ΓΑΙΑ, είχαμε πάρει κάποια χρήματα με σκοπό να εκδράμουν τα Λύκεια του νησιού στο καταφύγιο άγριας ζωής στην Απάνω Μεριά, πράγμα που έγινε. Τα χρήματα ξοδεύτηκαν σε αποζημιώσεις του ΚΤΕΛ, στην έκδοση ενός αναμνηστικού λευκώματος της εκδρομής, σε αγορά μιας φωτογραφικής μηχανής και μιας μηχανής προβολής σλάιντς. Από τότε δεν έχουμε πάρει κάποιο άλλο ποσό. Φυσικά έχω ακούσει για κάποιες οργανώσεις που συντηρούν όσους απασχολούν με τέτοια κονδύλια. Αυτό σημαίνει οικολόγος στο επάγγελμα και όχι στην συνείδηση. Βέβαια το χρήμα είναι η κινητήριος δύναμη για να παραχθεί έργο κάποιες φορές.

Νομίζεις ότι μπορούν να συνεργαστούν οικολόγοι και κυνηγοί; Υπάρχει κοινός δρόμος;

Οπωσδήποτε! Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Στο παρελθόν έχω συνεργαστεί με τον κυνηγετικό σύλλογο της Σύρου, επί προεδρίας του κ. Βαμβακούση. Εάν ο σκοπός είναι κοινός, αυτοί οι δυο χώροι μπορούν να προσφέρουν πολλά στο περιβάλλον και την άγρια ζωή. Δεν είμαι άνθρωπος των άκρων. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφεύγω να έχω επαφές με άτομα τα οποία εκπροσωπούν τα άκρα και από τις δυο ομάδες.

Πως κρίνεις εσύ την Πράσινη Ανάπτυξη που ευαγγελίζεται το ΥΠΕΚΑ;

Εν μέρη είναι σωστή σαν άποψη και ιδέα, αλλά η υλοποίηση της ευνοεί τους λίγους και όχι τους πολλούς, δηλαδή, κάποιοι κερδίζουν από την συνεισφορά όλων μας, βλέπε πράσινο φόρο. Πόσο πράσινη μπορεί να είναι όμως η ανάπτυξη, όταν αποψιλώνονται πλαγιές για να «φυτευτούν» φωτοβολταϊκά στην Σύρο, ή ανεμογεννήτριες στην Άνδρο; Πόσο πράσινο είναι όταν ένα ολόκληρο νησί, όπως η Γυάρος, οδεύει ως βάση αιολικού πάρκου; Η ΓΑΙΑ είχε καταθέσει πρόταση στο παρελθόν, το συγκεκριμένο νησί να γίνει πάρκο. Που είναι η προστασία της βιοποικιλότητας; Ποια μελέτη έχει δείξει ότι οι ανεμογεννήτριες, σε ένα βυθισμένο στο σκοτάδι νησί, δεν θα γίνουν παγίδα θανάτου για τους μεταναστευτικούς όγκους των πουλιών;

Που βρίσκεται τώρα η ΓΑΙΑ; Είναι ενεργή;

Η ΓΑΙΑ ιδρύθηκε το 1997. Δυστυχώς με τα χρόνια, τα μέλη έχουν ατονήσει εντελώς! Άλλος για εργασιακά συμφέροντα που έρχονται αντιμέτωπα με την δράση της οργάνωσης, άλλος γιατί δεν έχει όρεξη κτλ. Το αποτέλεσμα είναι να είμαι μόνος με αρκετές αγωγές, που είχε καταθέσει η ΓΑΙΑ, να εκκρεμούν, αλλά δεν πτοούμαι. Έχω στο πλάι μου το Δίκτυο Αιγαίου και πολλούς άλλους συνάδελφους του χώρου.

Τι έχεις κρατήσει από την εποχή που κυνηγούσες;

Όχι πολλά πράγματα, αλλά έχουν πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία. Αναμνήσεις στο μυαλό μου και πολλές φωτογραφίες του κυνηγετικού παρελθόντος της οικογενείας μου. Κανένα άλλο αντικείμενο δεν έχω κρατήσει, ούτε το τουφέκι του παππού μου! Το κυνήγι για μένα εδώ και καιρό, λαμβάνει χώρα σε υδάτινο τερέν.

Θυμάσαι κάποια ιστορία από τότε που κυνηγούσες;

Στην παραλία του νησιού υπήρχε τότε ένα μπαρ, το Corto Maltese. Ήταν πολλές οι φορές που μετά από νυχτερινή έξοδο με την παρέα μου, έπαιρνα το τουφέκι και κοιμόμουν στο βουνό για να μην χάσω τα περάσματα!

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο περιοδικό του Ελεύθερου Τύπου ΚΥΝΗΓΙ στις 18/5/2011.

Κυκλαδίτικοι ντουμπλέδες.

Του Νίκου Βασάλου http://kaliakouda.blogspot.com


Ανάμικτα τα συναισθήματα μας το τελευταίο διάστημα. Αισιοδοξία από την μια, μουρμούρα και γκρίνια από την άλλη. Η αισιοδοξία φτερούγισε στα στήθη όλων μας με τον ερχομό της άνοιξης και την έλευση του μήνα των λουλουδιών. Μια άνοιξη που έφερε μαζί της και πλήθος μεταναστευτικών φτερωτών επισκεπτών.

Τα τρυγόνια και τα ορτύκια που έκαναν την εμφάνισή τους το τελευταίο δεκαπενθήμερο σε πολλά κυκλαδονήσια, είναι σε πολύ υψηλούς αριθμούς. Κάτι το οποίο μας κάνει να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο για τον επικείμενο Σεπτέμβρη. Μαζί τους, συκοφάγοι, τσαλαπετεινοί, μικρόπουλα και διάφορα είδη τσικνιάδων και αρπακτικών, παίρνουν μια ανάσα από το μακρύ ταξίδι της επιστροφής στα πάτρια εδάφη, με σκοπό την γνωστή και ζωοφόρο διαδικασία της διαιώνισης των ειδών. Αισιοδοξία για το μέλλον, εμπνέουν και κάποια νεοσύστατα Δ.Σ. κυνηγετικών οργανώσεων, που έχουν ριχτεί με τα μούτρα στην δουλειά. Ένα από αυτά, είναι και της Σύρας μου, να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου!

Οι πιο ψηλές βαθμίδες τελούν υπό καθεστώς αναβρασμού, αιτία των επικείμενων αρχαιρεσιών. Και σε αυτό το μέτωπο πνέουν ούριοι άνεμοι, αφού πολλά είναι τα πόδια που ετοιμάζονται να περάσουν το κατώφλι τόσο της εισόδου, όσο και της εξόδου (!), με σκοπό το καλό του κυνηγίου. Είμαστε μες την τρελή χαρά δηλαδή ένα πράγμα! Η γκρίνια, ή κατήφεια και η μουρτζουφλιά, συνοδεύουν κάποιους, λίγους, που είναι τζαναμπέτηδες από κούνια. Να το πω επιστημονικά, έχουν στο DNA τους τον χαλασμό και την μιζέρια, αφού ότι κάνουν οι άλλοι είναι κακώς καμωμένο εν τη γενέσει του και ότι κάνουν αυτοί...χρίζει χειροκροτημάτων και αλαλαγμών. Στην πραγματικότητα όμως, είναι κτισμένο στην άμμο, πρόχειρα και όπως όπως. Σαθρό χωρίς υπόβαθρο, όραμα και περπατημένο σε άνομα μονοπάτια.

Ο βόμβος όμως της ζωής που ξαναγεννιέται είναι μεγάλος και, ευτυχώς, επισκιάζει την παραφωνία τους. Τα χρώματα τόσα πολλά και έντονα, που η μονοτονία του γκρίζου χάνεται. Η φύση αλλάζει σελίδα, αλλάζει και αισιοδοξεί. Εμείς θα μείνουμε πίσω;

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο περιοδικό του Ελεύθερου Τύπου ΚΥΝΗΓΙ στις 18/5/2011.